Main content

Alert message

 

  

 

       

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกหญ้ารูซี่ ที่หน่วยได้ดำเนินการปลูกไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ เพื่อไว้ใช้เป็นพืชอาหารสดและเตรียมทำหญ้าแห้งอัดฟ่อนให้แก่โคภายในหน่วย สำหรับช่วงฤดูแล้งต่อไป ณ กสข.สทพ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. พ.อ.กฤษดา ชูอำนาจ ผอ.กสข.สทพ.นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จำนวน 3 นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นและให้โอวาท แสดงความยินดี พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป ณ ห้องประชุม อาคาร บก. กสข.สทพ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. พ.อ.กฤษดา ชูอำนาจ ผอ.กสข.สทพ.นทพ. ได้จัดกิจกรรม"โครงการอ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที “ เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลได้ร่วมรำลึก และรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างพลังแห่งสันติภาพ และความสามัคคีร่วมกัน ภายใต้แนวคิด ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ณ กสข.สทพ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. ชมรมแม่บ้าน นทพ. โดยแม่บ้าน สทพ.นทพ. ประกอบด้วย 1. คุณลาวัลย์ ธีรากิจ ภริยา ผอ.สทพ.นทพ. 2. คุณปูรณ์ภัสสร จรรจาวิจักษณ์ ภริยา รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ. 3. คุณชีวรัตน์ ชูอำนาจ ภริยา ผอ.กสข.สทพ.นทพ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ หน่วย กสข.สทพ.นทพ. “มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ” ให้กับผู้สูงอายุที่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยซึ่งได้เกษียณอายุแล้ว โดยการปฏิบัติเป็นไปตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID 19) อย่างเคร่งครัด ณ กสข.สทพ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.65 บก.ทท. (นทพ.)โดย กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการสนับสนุนฟางแห้งอัดฟ่อน จำนวน 50 ฟ่อน ให้กับ ศปร. ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในโครงการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง โดยในการนี้ได้นำฟางไปใช้ในการคุมหน้าดินเพื่อรักษาความชื้นให้กับต้นไม้ และปุ๋ยหมักมูลโคใช้ใส่ต้นไม้ให้เจริญเติบโตตามความประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป ณ กสข.สทพ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย ดำเนินการสำรวจปริมาณน้ำในฝายท่าลาด และคลองท่าลาด ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทางการเกษตร ในการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องขอ ณ ฝายท่าลาด ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงและแมลงภายในหน่วยโดยในการนี้ได้ดำเนินการพ่นกำจัดยุงและแมลงบริเวณอาคารคอกโคพ่อพันธุ์และอาคารบ้านพักของกำลังพลภายในหน่วยทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับกำลังพล พร้อมยังเป็นการสุขาภิบาลสัตว์เพื่อป้องกันโรคที่อาจจะเกิดกับโคพ่อพันธุ์ภายในหน่วย ณ กสข.สทพ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย กสข.สทพ.นทพ. ดำเนินการกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกหญ้ารูซี่ ที่หน่วยได้ดำเนินการปลูกไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ เพื่อไว้ใช้เป็นพืชอาหารสดให้แก่โคภายในหน่วย สำหรับช่วงฤดูแล้งต่อไป ณ กสข.สทพ.นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

 

ไปยังหน้ารวมข่าว